New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 


กศน.ตำบลตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอแม่ทะปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำข้าวแคบกศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมอาชีพรูปแบบชั้นเรียนกศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผุ้สูงอายุกศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบชั้นเรียน 35 ชั่วโมงกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมกีฬากศน.เกมส์ครั้งที่ 6กศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำแหนมและไส้กรอกอีสานกศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับการค้าขาย ประจำปีงบประมาณ 2566กศน.ตำบลหัวเสือจัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากกศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นการแปรรูปกล้วยกศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565กศน.อำเภอแม่ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทะกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นการสานกระเป๋ากศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.ตำบลดอนไฟร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.)กศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.อำเภอแม่ทะร่วมประชุมการประกันคุณภาพการศึกษากศน.ตำบลแม่ทะจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่กศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.อำเภอแม่จัดกิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาดกศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการขอรับงบประมาณ ของศูนย์ศส.ปชตระดับตำบลของอำเภอแม่ทะกศน.อำเภอแม่ทะเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผล ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการสอบ N - Net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565กศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นนกศน.อำเภอแม่ทะเยี่ยมบ้านนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะร่วมกีฬากศน.ภาคเหนือ เกมส์ 266 One Spiritกศน.อำเภอแม่ทะทำบุญสำนักงานกศน.อำเภอแม่ทะกศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ฟืนฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำจางกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวกศน.อำเภอแม่ทะร่วมวันครูแห่งชาติกศน.อำเภอแม่ทะร่วมวันเด็กแห่งชาติกศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมกศน.อำเภอแม่ทะประชุม 4 ฝ่ายกศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตNew Document

 

New Document