กศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้
นางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาฯ และ นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักตามฤดูกาล
โดยมีนายศุภฤกษ์ ตาลเงิน จากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ โคกหนองนาโมเดล บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที 29 ธันวาคม 2565

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มกราคม 2566 เวลา 15:48:13 น.