กศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครู กศน.ตำบลวังเงิน
จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิตคนพิการ สุขภาพดีชีวี มีสุข
จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านนาดง หมู่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีผู้เรียนผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน
วิทยากร : นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครู กศน.ตำบลวังเงินให้ความรู้เรื่องวิธีการดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อชีวิตสดใส
และการทำยาหม่องน้ำ มีนางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาสมัคร และนางบุญส่ง ปวงคำ
ส.อบต. หมู่ 4 ตำบลวังเงิน นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2565

 

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มกราคม 2566 เวลา 15:50:20 น.