กศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้
นางยศัสกร วงศ์บุญมา ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน
ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น
รูปแบบกบุ่มสนใจ การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 ชั่วโมง
โดยมีนางสาวปทิตตา นิอะนนท์
เป็นวิทยากร ผู้ผ่านหลักสูตรจำนวน 6 คน วันที 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:33:59 น.