กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว
ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรผสมผสาน
โดยมีนางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์ หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิเทศติดตามและให้กำลังใจ
ณ บ้านไร่ผู้ใหญ่อดุลย์ ตำบลบ้านกิ่ว โดยมีนายอดุลย์ อภิวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:39:15 น.