กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำข้าวแคบ

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้
นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือ ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำข้าวเเคบ จำนวน 10 ชั่วโมง ณ บ้านหัวเสือ หมู่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วิทยากร นางมาลี ธิไหล ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 13:57:03 น.