กศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งทผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา ครู กศน.ตำบลวังเงิน ดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกพืชในกระถางและการทำ
ถังหมักรักษ์โลก จำนวน 6 ชั่วโมง โดยมี ดร.ชีพ เลื่อนลอย เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เรียนผ่านการอบรม จำนวน 15 คน มีนางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาฯ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์
บ้านนาดง หมูที่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 24 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 13:58:26 น.