กศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งทผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครู กศน.ตำบลสันดอนแก้ว ดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ชั่วโมง โดยมีนางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครู ติดตามการจัดกิจกรรม ณ สวนคำอิน หมูที่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง วันที่ 25 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 13:59:28 น.