กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งทผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้

นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ ดำเนินงาน โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกกล้วยน้ำว้าแบบผสมผสาน

จำนวน 6 ชั่วโมงโดยมี นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร

ให้ความรู้ มีผู้เรียนผ่านการอบรม จำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวเสือ หมูที่ 2

ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 25 มีนาคม 2566

 

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 

 

  
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:01:08 น.