กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

     นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้

นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ ดำเนินโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรม

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การเสริมสร้างสุขภาวะ และสุขอนามัยในสภาวะหมอกควัน

จำนวน 6 ชั่วโมง มีผู้เรียนผ่านการอบรม จำนวน 20 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ

หมูที่2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 

  
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:02:24 น.