กศน.อำเภอแม่ทะปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคม

       นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร พร้อมด้วย นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูกศน.อำเภอแม่ทะ นางสายไหม

กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ นางสาวจิรัชยา จันทร์อินตา นักวิชาการศึกษา และนายสิทธิพร ละออง

ครูกศน.ตำบลแม่ทะ ได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟู

สภาพทางสังคม อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ

จังหวัดลำปาง หัวข้อการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการรู้จักหน้าที่ วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566

เวลา 13.30-16.00 น.

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:03:37 น.