กศน.อำเภอแม่ทะเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กศน.อำเภอแม่ทะ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย
เอกสารในการสมัครเรียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำนเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง
-เอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบหย่า ทะเบียนสมรส เป็นต้น
สถานที่ในการสมัคร กศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล และกศน.อำเภอแม่ทะ โทรสอบถามได้ที่ 054331551 งานทะเบียน 054289091
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566


วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:07:56 น.