New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญา      ให้โอกาสทางการศึกษาน้อมนำพาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์     ประชาชนอำเภอแม่ทะได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตที่  เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษ 21

อัตลักษณ์   ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์   จิตอาสา พัฒนาการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.        จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.        ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ

3.         ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

4.        พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5.        พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล


New Document