New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

บุคลากร


 
 
 
   
     
  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผอ. กศน.อำเภอแม่ทะ

 
 
 
     

นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์
ครูผู้ช่วย

นางลำดวน วงศ์สาย
ครูอาสาสมัคร
นางเทียมจิตร เพชรล้ำ
ครูอาสาสมัคร
 
 
     
นางสาวจิรัชยา จันทร์อินตา
นักวิชาการศึกษา

นางสายไหม กรรเชียง
ครู กศน.ตำบลดอนไฟ
นายสิทธิพร ละออง
ครู กศน.ตำบล

 
 
     

นางยศัสกร วงศ์บุญมา
ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้

นางสาวกรชนก ติ๊บใจ
ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว
นางอรวรรณ เตชะอุ่น
ครู กศน.ตำบลนาครัว
 
 
     

นางสาวณิษฏ์ชนันท์ ตุ้ยวงศ์ษา
ครู กศน.ตำบลวังเงิน

นางสาวบงกช เกิดในวงศ์
ครู กศน.ตำบลป่าตัน
นางสาวณัฏฐณิชา ใจตา
ครู กศน.ตำบลบ้านบอม
 
 
     

นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์
ครู กศน.ตำบลหัวเสือ

นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า
ครู กศน.ตำบลสันดอนแก้ว

นายรณชัย สมศรี
ครูผู้สอนคนพิการ     

นางสุวิมล ศรีรัตน์
บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางวาทิณี คงเมือง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววนิดา ทาก๋อง
เจ้าหน้าที่พัสดุ


New Document