การนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 และ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษการ ในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ เข้ารับการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 และ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจาก นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

  
 
วันที่ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 15:37:45 น.