ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.ตำบลบ้านจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 1อำเภอ1อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 35ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านโป่งแน่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมการอบรม 14คน โดยมีนายฐิติศักดิ์ ศักดิ์สุโรปกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้


 
 
วันที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 11:44:48 น.