ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.ตำบลแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องงานพัฒนาสังคมชุมชนอบรมให้ความรู้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ รวมประชุมจัดทำฐานข้อมมูลติดตามและสำรวจความต้องการของ
ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
และผู้พิการระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ caper
  

อ่านรายละเอียด..
ครูกศน.ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตัน จัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำซาลาเปา   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมอบรมโครงการยกระดับและสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ การศึกษาดูงาน กศน.สถานศึกษาพอเพียง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมโครงการ การพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 และมาตรฐาน กศน.ตำบล
ปี 2565  

อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org