Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
   
ID
PWD
 
 
 
 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
ร้านถ่ายเอกสารใหม่  
ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.จังหวัดลำปาง ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.จังหวัดลำปาง  
ทดสอบเว็บบอร์ด กศน.อำเภอแม่ทะ ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.อำเภอแม่ทะ  
กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมอบอรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการพัฒนาบุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมเป็นผู้มอบผ้าห่ม ครบรอบ20ปี ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดการทำวิเคราะห์องค์กร SWOT และจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2563-2566)  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง กำจัดวัชพืช  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมแสดงมุทิตาจิตผอ.กศน.จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะได้ประชุมครูเพื่อมอบนโยบายรมชศึกษาธิการ  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

ชุมชนรักการอ่าน
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org