ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.ตำบลแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องงานพัฒนาสังคมชุมชนอบรมให้ความรู้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
mnbUwnLSmXjxIDD  
กศน.อำเภอแม่ทะ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาจากรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
กิจกรรกิจกรรมบัตรคำมหาสมบัติและบิงโกสูงวัยไม่ลืม

  

อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
อ่านรายละเอียด..
การนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา2565 และ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กศน. ปักหมุด
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
  

อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวทำกิจกรรม
การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย
  

อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะต้อนรับนักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฎิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  

อ่านรายละเอียด..
กศน.แม่ทะร่วมอบรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
  

อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เครือข่ายระดับตำบล (วิทยากรประชาธิปไตยตำบล) รุ่นที่ 1   
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org