close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
1 นิเทศติดตามกศน.ตำบลป่าตัน 
15/02/2562
2 นิเทศติดตามงานกศน.ตำบลบ้านกิ่ว 
15/02/2562
3 นิเทศติดตามงานกศน.ตำบลบ้านบอม 
15/02/2562
4 กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่ 
15/02/2562
5 กศน.อำเภอแม่ทะได้รับการนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่2/2561
15/02/2562
6 กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)ครั้งที่ 2/2561
15/02/2562
7 กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมติวเข้มเติมความรู้ให้กับนักศึกษา
15/02/2562
8 กศน.อำเภอแม่ทะนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทำขนมไทยตำบลสันดอนแก้ว
15/02/2562
9 กศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายลูกเสือกศน.ต้านยาเสพติด เสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
15/02/2562
10 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมต้อนรับผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปางคนใหม่
15/02/2562
11 กศน.ตำบลแม่ทะร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการแม่ทะวิทยา 53 ปี
28/01/2562
12 กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมกีฬาสีกศน.แม่ทะต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562
28/01/2562
13 กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
28/01/2562
14 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้า
28/01/2562
15 ครูและนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะร่วมบริจาคโลหิต
17/01/2562
16 ครูกศน.ตำบลดอนไฟ รับเกียรติบัตรวันครูแห่งชาติ
17/01/2562
17 กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมวันครู
17/01/2562
18 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมร่วมจัดนิทรรศการรถอ่านฉันต้อนรับนายกรัฐมนตรี
17/01/2562
19 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
17/01/2562
20 กศน.อำเภอแม่ทะเยี่ยมบ้านนักศึกษา
17/01/2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว