ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ
  วันที่  23/11/2561
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2562 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2561ที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนและวาระอื่นๆ โดยมีนายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org