ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะรับการนิเทศ
  วันที่  23/11/2561
 
รายละเอียด
     กศน.อำเภอแม่ทะ ได้้รับการนิเทศติดตามนิเทศความพร้อมฯ
ด้านการจัดการศึกษาที่ผู้รับการนิเทศประกอบด้วยข้าราชการครู
ครูอาสา ครูกศน.ตำบล และบรรณารักษ ์ เน้นคุณครูทุกท่านดำเนินงานโดยให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้งการตรวจสอบหลักฐานเอกสารการดำเนินงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักการจัดการศึกษา โดยนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศจากสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org