ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลสันดอนแก้วร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน
  วันที่  23/07/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินหมู่บ้าน บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านบอม หมู่ที่ 1 และบ้านบอมสามัคี หมู่ที่5 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org