ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
  วันที่  2/11/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ได้มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย นางเทียมจิตร เพรชล้ำ
ครูอาสาสมัครฯ นางสาวณัฎฐณิชา ใจตา ครูกศน.ตำบลบ้านบอม นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบล
สันดอนแก้ว นางยัศสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพระบาทแม่ไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบอม กศน.ตำบลบ้านบอมได้นำกิจกรรมการทำโคมกระบอก และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถอ่านฉันเข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org