ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ รวมประชุมจัดทำฐานข้อมมูลติดตามและสำรวจความต้องการของ
ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
และผู้พิการระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ caper

  วันที่  5/01/2565
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้
นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว และนายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะ เข้ารวมประชุมจัดทำฐานข้อมมูลติดตามและสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้พิการระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ caper ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2564 ณ.หอประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org