ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  วันที่  9/01/2560
 


รายละเอียด
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษา และเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักรา 2551 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org