ID
PWD
 
 
ผลงานทางวิชาการ

กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมโครงการ Digital ชุมชน
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดโครงการดิจิทัล อบรมประชาชน หลักสูตรDigital literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์ โดยมี นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว และนางสุวิมล ศรีรัตน์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และน.ส.ศิริพันธ์ ดวงแก้ว ผู้ค้าออนไลน์ ตำบลบ้านกิ่ว มาเล่าประสบการณ์ในการค้าขายออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นให้ผู้ร่วมอบรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการค้าออนไลน์ วันที ่5- 6 สิงหาคม 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    9/08/2564
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดนาคตหลวง ม.9 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ครู กศน.อ.แม่ทะ เข้าพิธีรับเข็มวิทยพัฒ จากโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ปี 2556 ณ จังหวัดหนองคาย
    เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาึครู กศน.ตำบล และ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ.แม่ทะ เข้ารับมอบเข็มวิทยพัฒ จากการอบรมโครงการพัฒนาครูื กศน. ประจำปี 2556 ณ จังหวัดหนองคาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น     
    3/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

    กศน.อ.แม่ทะ โดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาฅตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาคนพิการขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. - 2 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศ ห้องแหล่งเีรียนรู้ กศน.อ.แม่ทะ  
  
    3/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org