ID
PWD
 
 
ผลงานทางวิชาการ

ครู กศน.อ.แม่ทะ เข้าพิธีรับเข็มวิทยพัฒ จากโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. ปี 2556 ณ จังหวัดหนองคาย
    เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาึครู กศน.ตำบล และ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ.แม่ทะ เข้ารับมอบเข็มวิทยพัฒ จากการอบรมโครงการพัฒนาครูื กศน. ประจำปี 2556 ณ จังหวัดหนองคาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น     
    3/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

    กศน.อ.แม่ทะ โดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ มอบหมายให้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT
หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา กศน.อ.แม่ทะ ในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาฅตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาคนพิการขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. - 2 ก.ย. 56 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศ ห้องแหล่งเีรียนรู้ กศน.อ.แม่ทะ  
  
    3/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org