ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ และ นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    30/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR
ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์
และ นางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดและปิดโครงการ พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ GPA/PR ของ กศน.อำเภอทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
  
  
    30/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัยสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากรที่ดูแลเรื่อง การเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัยสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ห้องประชุมล้อมรัก ณ บ้านแม่รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    30/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี ณ.วัดบ้านแม่ทาน ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย เข้าร่วม โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร นางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์คณะครู​ และ​บุคลากร​ก​ศน.อำเภอ​แม่ทะ ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ลำปาง​ นายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำปาง​ และนางปาริชาติ​ ป้อมไธสง​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย​จังหวัด​ลำปาง​ ได้นำเสนอการดำเนินการจัดการศึกษา ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในด้านการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นการศึกษาแบบออนไลน์และการศึกษาแบบผสมผสาน​ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ​ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูในเรื่องของการทำบทเรียนออนไลน์ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับ กศน. ให้มีคุณภาพมากขึ้น ​ ณ​ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมการกศน.ตำบลบ้านบอมและกศน.ตำบลสันดอนแก้ว
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ. กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ร่วมกับ คณะกรรมการ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว , กศน.ตำบลบ้านบอม ครูอาสา ครูกศน.ตำบล ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 ร่วมหารือการวางแผนแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2564 เพื่อข้อมูลนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายณรงค์ จักรจันทร์ พนักงานบริการ นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ นางยัศสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ นายสิทธิพร ละออง ครูกศน.ตำบลแม่ทะ นายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการ และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ให้บริการส่งเสริมการอ่านและหมุนเวียนสื่อหนังสือ กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ การทำดอกไม้หอมมะกรูดใบเตย ให้กับผู้รับบริการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 ณ วัดบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมกศน.ตำบลป่าตันและกศน.ตำบลบ้านกิ่ว
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ. กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ร่วมกับ คณะกรรมการ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว , กศน.ตำบลป่าตัน ครูอาสา ครูกศน.ตำบล ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 ร่วมหารือการวางแผนแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2564 เพื่อข้อมูลนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอแม่ทะ ต่อไป วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563     
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดนาคตหลวง ม.9 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะกรรมกศน.ตำบลวังเงิน ตำบลหัวเสือ ตำบลดอนไฟ ตำบลแม่ทะ ตำบลนาครัวและตำบลน้ำโจ้
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ. กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร และ น.ส.สาธิตา วงศ์ขัติย์ ร่วมกับ คณะกรรมการ กศน.ตำบลน้ำโจ้ , กศน.ตำบลแม่ทะ , กศน.ตำบลนาครัว , กศน.ตำบลวังเงิน , กศน.ตำบลดอนไฟ , กศน.ตำบลหัวเสือ ครูอาสา ครูกศน.ตำบล ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 ร่วมหารือการวางแผนแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2564 เพื่อข้อมูลนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564 ของ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอแม่ทะ ต่อไป ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ได้มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย นางเทียมจิตร เพรชล้ำ
ครูอาสาสมัครฯ นางสาวณัฎฐณิชา ใจตา ครูกศน.ตำบลบ้านบอม นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบล
สันดอนแก้ว นางยัศสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพระบาทแม่ไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบอม กศน.ตำบลบ้านบอมได้นำกิจกรรมการทำโคมกระบอก และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถอ่านฉันเข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    2/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563
    วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าสอบตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) มีสนามสอบทั้งหมด 3 สนาม ได้แก่ โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี และโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับการนิเทศโดย นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้ให้คำแนะนำ กำลังใจ ในการดำเนินงานต่อไป

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    2/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา:กิจกรรมปรับภูมิทัศน์
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ทะ และบริเวณสำนักงานกศน.อำเภอแม่ทะ


    วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์ ครูผู้ช่วย พร้อมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา:กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมาหาราช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ทะ และบริเวณสำนักงานกศน.อำเภอแม่ทะ

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    2/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 วันปิยมหาราช
    วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์ ครูผู้ช่วย พร้อมคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 วันปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    2/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/51 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org