ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

นิเทศติดตามกศน.ตำบลป่าตัน
     นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ข้าราชการ กศน.อำเภอแม่ทะได้นิเทศติดตามกิจกรรมของกศน.ตำบลป่าตัน โดยมีนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัคร เป็นผู้ได้รับการนิเทศ ณ กศน.ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562      
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
นิเทศติดตามงานกศน.ตำบลบ้านกิ่ว
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ข้าราชการกศน.อำเภอแม่ทะ ได้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การทำข้าวเกรียบฟักทอง มะขามแก้ว เห็ดสวรรค์ กล้วยฉาบบาร์บีคิว ณ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว โดยมีนางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่วและนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัครเป็นผู้รับการนิเทศ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
นิเทศติดตามงานกศน.ตำบลบ้านบอม
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ข้าราชการ กศน.อำเภอแม่ทะได้นิเทศติดตามกิจกรรมของกศน.ตำบลบ้านบอม โดยมีนางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครูกศน.ตำบลบ้านบอม เป็นผู้ได้รับการนิเทศ ณ กศน.ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
    นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่ว พร้อมด้วยนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัครตำบลบ้านกิ่ว นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลบ้านกิ่ว นางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครูกศน.ตำบลบ้านบอม นางธิติยา แก้วเมืองมา ครูกศน.ตำบลป่าตัน นายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะและนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมอำภอเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่อิบ ตำบลบ้านกิ่ว โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะได้รับการนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่2/2561
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้รับการนิเทศติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่2/2561 จากนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ศึกษานิเทศ จากสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เป็นผู้นิเทศติดตาม ณ สนามสอบโรงเรียนแม่ทะวิทยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)ครั้งที่ 2/2561
    กศน.อำเภอแม่ทะได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่ 2/2561 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่ทะวิทยา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะนิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทำขนมไทยตำบลสันดอนแก้ว
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมกับคณะครูอาสาสมัคร ได้ร่วมนิเทศติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทำขนมไทยการทำขนมหม้อแกง ณ บ้านเด่น หมู่ที่ 8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์   
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายลูกเสือกศน.ต้านยาเสพติด เสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
    กศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายลูกเสือกศน.ต้านยาเสพติด เสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศาลาอเนกประสงค์บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมต้อนรับผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปางคนใหม่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะคุณครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรกศน.อำเภอแม่ทะร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง นายคเชนทร์ มะโนใจ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ทะร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการแม่ทะวิทยา 53 ปี
    กศน.ตำบลแม่ทะ ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการแม่ทะวิทยา 53 ปี ของโรงเรียนแม่ทะวิทยา โดยมีนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ นางลำดวน วงค์สาย ครูอาสาสมัคร นายสิทธิพร ละออง ครูกศน.ตำบลแม่ทะ นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครูกศน.ตำบลนาครัว และนางยศัสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมกิจกรรม และได้นำรถอ่านฉันบริการอ่านเคลื่อนที่ และส่งเสริมอาชีพการทำขนมกระหรี่พั๊ฟ ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา วันที่ 28 มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    28/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมกีฬาสีกศน.แม่ทะต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ กิจกรรมกีฬาสีกศน.แม่ทะต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562 ณ สนามโรงเรียนาครัวประชาสามัคคี วันที่ 25 มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    28/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
    กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำโดยนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ นางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัคร นางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครูกศน.ตำบลบ้าบอม และนางสาววาทีณี ปวงมณี เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สารสนเทศ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถอ่านฉัน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไข่นกกระทา ณ โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ วันที่ 22 มกราคม 2562


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
  
  
    28/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้า
    คณะครูกศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร และครูศรช ของกศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้า ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบันกศน.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์   
  
    28/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ครูและนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะร่วมบริจาคโลหิต
    คณะครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ วันที่ 16 มกราคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    17/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ครูกศน.ตำบลดอนไฟ รับเกียรติบัตรวันครูแห่งชาติ
    นางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทผู้สอน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 16 มกราคม 2562


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์   
  
    17/01/2562
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org