ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางยศัสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ณ ลานกีฬา ลานออกกำลังกาย บ้านหนอง ม.4และม.9 วิทยากรโดยนายสุวรรณ จะวะนะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านสันปาเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ะท จังหวัดลำปาง โดยมีนายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย และนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัครร่วมกิจกรรมและนิเทศติดตาม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถอ่านฉัน และสอนทำดอกกุหลาบอย่างง่าย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีเปิดอาคารสามขาศึกษาพัฒน์
ที่โรงเรียนบ้านสามขา

    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือ และนางสาวสิรินาถ ทิพยมณฑล ครูอาสาสมัคร ร่วมพิธีเปิดอาคารสามขาศึกษาพัฒน์
ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลป่าตัน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ะท จังหวัดลำปาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ครั้งที่ 2/2562
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
กศน.อำเภอแม่ทะ นำโดย นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ครั้งที่ 2/2562 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย .โดยในภาคเช้า มีการประชุมชี้แจง และในช่วงบ่ายได้รับการนิเทศและให้กำลังใจ จากนายสมชาย เด็ดขาด รองผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ณสนามสอบ โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตันและกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมติวเข้ม
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลป่าตัน และนางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักศึกษา โดยมีนางสาววชิญาพร ดอนโพธิ์ก้อน เป็นวิทยากร และได้รับการนิเทศจากนางกมลนันท์ ทิพย๋ศรีบุตร ครูอาสาสมัคร ณ กศน.ตำบลป่าตัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านบอมและกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมติวเข้ม
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครูกศน.ตำบลบ้านบอมและนางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลบ้านบอม โดยมีนางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือเป็นวิทยารติวเข้มในครังนี้

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลแม่ทะร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ทะวิทยา
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นายสิทธิพร ละออง ครูกศน.ตำบลแม่ทะ ได้นำกิจกรรมอ่านเป็นกินเป็น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการโรงเรียนแม่ทะวิทยา และได้นำรถโมบายกศน.จังหวัดลำปางบริการ ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมสร้างความรู้การป้องกันไวรัสโคโรน่า
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมสร้างความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลหัวเสือและกศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมติวเข้ม
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือและนางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมติวเข้มให้กับนักศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตันร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรส่งเสริมการรู้หนังสือ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัครตำบลป่าตัน เข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตัน โดยมีนายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตรเพียร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 50 ชั่วโมง ณ ศูนย์ไอซีที องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ตำบลหัวเสือ ระหว่างวันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสุรินทร์ วงศ์เก๋ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เป็นประธานเปิดโครงการและได้ให้กำลังใจกับนักศึกษาในการเข้ารับการอบรม

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมประชุมประจำเดือน
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ จักรจันทร์ พนักงานบริการ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี แสนจิตร์ ครูกศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 50 ชั่วโมง ณ โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม ระหว่างวันที่ 3-19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายบุญส่ง มณีมโนรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบอมเป็นประธานในการเปิดการอบรมและได้รับการนิเทศติดตามจากนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัครตำบลบ้านบอม

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    11/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา
    นางยศัสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น 10ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา ณ ม.8 วันที่ 18-19 ม.ค.63 วิทยากร นางแสงหล้า เถายศ ผู้เรียนจำนวน 6คน

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    3/02/2563
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org