ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ภาคค่ำ)
    วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางสุรีย์ มาปลูกยนายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๓ ปี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ภาคเช้า)

    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีทำบุญพร้อมทั้งตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมโดย นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จและการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนางกมลนันท์ ทิพยศรีบุตร ครูอาสาสมัครและนางสุวิมล ศรีรัตน์บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จและการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตัน-นาครัว อำเภอแม่ทะ วันที่ 10 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลนาครัวประชุม ประชาคม ปัญหาความต้องการของกลุ่มลูกชิ้นบ้านน้ำโท้ง
    นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครูกศน.ตำบลนาครัว ได้เข้าร่วมประชุม ประชาคม ปัญหาความต้องการของกลุ่มลูกชิ้นบ้านน้ำโท้งเพื่อพัฒนาและต่อยอดกลุ่ม ณ วัดบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลดอนไฟครู กศน.ตำบลดอนไฟร่วมการประชาคมความต้องการการจัดการศึกษาอาชีพ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
    นางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟ ครูกศน.ตำบลดอนไฟ เข้าร่วมการประชาคมความต้องการการจัดการศึกษาอาชีพ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา บ้านนากวาง ม.2 ตำดอนไฟ อำเภอแม่ทะ วันที่ 9 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
    คณะครูกศน.ตำบลของกศน.อำเภอแม่ทะได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่ทะ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะประเมินข้าราชการครู
    นางสาวกุสมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนายประยุทธ ฤทธิ์จิตรเพียร ประธานกรรมการสถานศึกษาและนางนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการกศน.อำเภอเกาะคาได้ร่วมเป็นกรรมการประเมินข้าราชการ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอแม่ทะ ณ กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2562และนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2562และนำเสนอรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) โดยมี นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อ.แม่ทะพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากศนอำเภอแม่ทะร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมประชุมรายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2562
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะได้ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของกศน.อำเภอแม่ทะ ตามตัวบ่งชี้และมาตราฐานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมประชุมรายงานการประเมินตนเองประจำปีงบประมาณ 2562
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะได้ประชุมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของกศน.อำเภอแม่ทะ ตามตัวบ่งชี้และมาตราฐานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมการประเมินคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมการประเมินคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักศึกษาคาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องICT กศน.อำเภอแม่ทะ โดยได้รับการนิเทศติดตามเยี่ยมชนจากนายประยุทธ ฤทธิ์จิตรเพียร ประธานกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    15/10/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมพิธีเปิดงาน “กศน. สช. Wow Wow ก้าวสู่ยุคดิจิทัล
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพิธีเปิดงาน “กศน. สช. Wow Wow ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงานในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. - 11.00 น.
ณศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์
  
  
    25/09/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะชมการถ่ายทอดสด
พิธีเปิดงาน “กศน. สช. Wow Wow ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

    คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ รับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน “กศน. สช. Wow Wow ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงานในวันที่ 25 กันยายน 2562 ทาง NBT เวลา 10.00 น. - 11.00 น. จากศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    25/09/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
    กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 สนามสอบของอำเภอแม่ทะ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนแม่ทะวิทยา และโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    25/09/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรกศน.อำเภอแม่ทะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรกศน.อำเภอแม่ทะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ฮินนี่ฮิลล์ วิลล่า ตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16-17 กันยายน 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    25/09/2562
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org