ID
PWD
 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี แสนจิตร์ ครูกศน.ตำบลบ้านบอม และนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัครตำบลบ้านบอมดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบอมสามัคคี ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 12 เมษายน 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    17/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดกิจกรรมเปิดป้ายศูนย์OOCC
    กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมเปิดป้ายศูนย์OOCC ของกศน.อำเภอแม่ทะ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ วันที่ 11เมษายน 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    17/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครูกศน.ตำบลและครูอาสาสมัคร
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนายประยุทธ ฤทธิ์จิตรเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอแม่ะทะ ได้ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครูกศน.ตำบลและครูอาสาสมัครรอบหกเดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 9 เมษายน 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    17/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือของผู้สูงอายุ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางลำดวน วงค์สาย ครูอาสาสมัครตำบลน้ำโจ้และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมการทำตุงใส้หมูเป็นกิจกรรมเสริมความรู้และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าม่วง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 3 เมษายน 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    17/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรม วันรักการอ่าน
    กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรม วันรักการอ่าน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานกศน.อำเภอแม่ทะ โดยมีกิจกรรม แข่งเขียนเรียงความ กิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา กิจกรรมเพลงพาเพลิน และกิจกรรมสอยดาว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประชาชนรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น วันที่ 2 เมษายน 2562


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    17/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรม
    คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมวัดสันฐาน ดอยพระณานมินิมาราธอน ณ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 31 มีนาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    1/04/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้าของกศน.ตำบลแม่ทะและกศน.ตำบลน้ำโจ้
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ และนางสาวสิรินาถ ทิพยมลฑล ครูอาสาสมัครได้นิเทศติดตามโครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้าของกศน.ตำบลแม่ทะและกศน.ตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ วันที่ 26 มีนาคม 2562


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลน้ำโจ้และกศน.ตำบลแม่ทะ ครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้า
    นางยศัสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ และนายสิทธิพร ละออง ครูกศน.ตำบลแม่ทะครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้า วันที่ 9-10 และ วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุการทำตุงพญายอ
    นางธิติยา แก้วเมืองมา ครูกศน.ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุการทำตุงพญายอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในการนี้ได้รับการนิเทศติดตามจากนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรม การประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้
    นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรม การประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้า โดยมี นายสมชาย วงศ์เครือใจ ผู้ใหญ่บ้านกิ่วฮ่อง กล่าวเปิดโครงการ ณ บ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ต.บ้านกิ่ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมให้ความรู้องค์ความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญานำมาต่อยอดในชุมชน
    นางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมให้ความรู้องค์ความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญานำมาต่อยอดในชุมชน ณ วัดบ้านนากวาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการประเมินระดับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
    กศน.อำเภอแม่ทะ. ดำเนินการประเมินระดับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ให้กับ นักศึกษาระดับ ม.ปลาย จำวน 28 คน ณ ห้องสารสนเทศ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ โดยมีนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มาให้กำลังใจ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านบอมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    นางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครูกศน.ตำบลบ้านบอมพร้อมกับคณะกรรมการศส.ปชตตำบลบ้านบอมได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ตลาดบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 21 มีนาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลวังเงินเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลวังเงินพร้อมกับคณะกรรมการศส.ปชตตำบลวังเงินได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 และบ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 21 มีนาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลนาครัวเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งส.ส.
    นางสาวอรวรรณ เตชะอุ่น ครูกศน.ตำบลนาครัวพร้อมด้วยคณะกรรมการศส.ปชตตำบลลนาครัว เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ตลาดนัดบ้านอ้วน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์  
  
    26/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org