ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ต้านยาเสพติด เสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
    กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกับ กศน.อำเภอเสริมงาม ดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ต้านยาเสพติด เสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ทะพัฒนะศึกษา ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน     
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
การจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
    วันที่ 24 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอแม่ทะ จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมี นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เพื่อให้บุคลากร กศน.เผยแพร่งาน กศน.ตำบล และกิจกรรมเด่นของกศน.อำเภอแม่ทะ

ภาพ/ข่าว กมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร  
  
    24/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมประชาสัมพันธ์งาน กศน.อ.แม่ทะ
    วันที่24 มีนาคม 2558 นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้เปิดการอบรมตามโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ดำเนินงานด้านเว๊ปไซต์ กศน.ตำบล ให้กับ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ จำนวน 24 คนณ ห้องประชุมกศน.อ.แม่ทะ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร ของงาน กศน.ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โ

ภาพ/ข่าว เทียมจิตร เพชรล้ำ  
  
    24/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ทั้งในภาคเช้าและภาคค่ำ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 10.00 น. และเวลา17.30 - 08.30 น. โดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ บุคคลากร เจ้าหน้าที ข้าราชการ พนักงานราชการ และจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ     
    9/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันวิชาการกศน.อำเภอแม่ทะ
    กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวันวิชาการกศน.อำเภอแม่ทะ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพันธุ์ ตรีมงคง นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการของกศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบลในอำเภอแม่ทะ และประกวดโครงงาน ประกวดการทำอาหาร และประกวดร้องเพลง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และภาคีเครือข่ายจากวิทยาลัยสาพัดช่าง โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี สินค้าOTOP จังหวัดตากและบริษัทเอวอนคอสเมติก     
    28/09/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ ณ ลานค้าชุมชนตำบลนาครัว ภายในงานได้รับเกียรติจากนายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธิเปิด กล่าวรายงานโดยนายสุรพันธุ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษามาร่วมกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมด้านอาชีพมากมายของกศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบลของอำเภอแม่ทะ มีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การแสดงและการจำหน่ายสินค้า OTOP      
    29/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมอบรเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์กัลยา หอมดี ครูชานาญการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย      
    10/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
แข่งกีฬา นักศึกษา กศน.ตำบล
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรม โครงการแข่งกีฬากศน.ตำบล ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยการแข่งขันแชร์บอลของนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ชึ่งได้ทำกาแข่งขันในวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 7, 14 กรกฎาคม 2555 ณ สนามโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี      
    10/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ถอดบทเรียนชุมชนพึ่งตนเอง ประปาภูเขา
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ นำโดยนางนิภา ช่วยงาน ครูชำนาญการพิเศษ และครู กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบลของอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชนเพิ่งตนเองอย่างยั่งยืนโดยการถอดบทเรียนในเรื่องของประปาภูเขา ของชุมชนบ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและเป็นองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย     
    10/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เดินรณรงค์ประชาสำพันธ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะร่วมมือกับกกต.จังหวัดลำปางและอบจ.จังหวัดลำปางนำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ ทั้ง10ตำบลออกมาเดินรณรงรค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งและไม่ขายสิทธิ์ขายเสียงให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี เดินรณรงค์จนถึงศูนย์กศน.อำเภอแม่ทะ     
    10/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้สมัครเทียบระดับกับทาง กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้และชี้แจ้งทำความเข้าใจเพิ่มเติมโดยมีนางนิภา ช่วยงาน ครูชำนาญการพิเศษ คณะครูกศน.ตำบลและคณะครูอาสา ได้ให้ความรู้และชี้แจ้งทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555      
    10/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
รดน้ำดำหัว ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง
    นางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ ได้นำคณะข้าราชการครู ครูอาสา ครูกศน.ตำบล ครูศรช และเจ้าหน้าที่บุคลการ กศน.แม่ทะ ร่วมรดน้ำดำหัวนายคเชนทร์ มะในใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง      
    24/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.แม่ทะ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.แม่ทะ
    คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.แม่ทะนำโดยนางนิภา ช่วยงาน ครูชำนาญการพิเศษ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น      
    24/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.แม่ทะร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ เจ้าหน้าที่บุคลากร ครู ศรช และครู กศน.ตำบล ของอำภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 18 เมษายน 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสุนี สมมี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดขบวนของผู้สูงอายุ การทำอาร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของอำเภอแม่ทะ      
    24/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เปิด กศน.ตำบลป่าตัน หลังใหม่
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้จัดพิธีเปิดและทำบุญอาคาร กศน.ตำบลป่าตัน หลังใหม่ ณ กศน.ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรพันธุ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดงานและมอบวุฒิบัตรนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาร่วมกิจกรรมดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง เขต 3 นายสุรพันธ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะและนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพีธิเปิด โดยมีนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.แม่ทะ ได้กล่าวรายงาน ในงานมีการจัดพิธีทางศาสนาและได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่ายมากมาย เช่น เทศบาลตำบลป่าตัน – นาครัว โดยนายปรีชา ลินมา นายกเทศบาลป่าตัน นาครัว นายคณิศร บุรีย์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลป่าตันนาครัว นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณต์โอท็อปของกศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบลของอำเภอแม่ทะอีกด้วย

  
  
    24/04/2555
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org